Messenger รายวัน (Day Service)


แบบเหมารายวัน พื้นที่การให้บริการ : กรุงเทพฯและปริมณฑล

วัน เวลาบริการ : จันทร์ – เสาร์ เวลา 8:00 – 17:00 น.
อัตราค่าบริการแบบเหมารายวัน : พื้นที่กรุงเทพฯ 800 บาท / พื้นที่ปริมณฑล 900 บาท
อัตราค่าบริการแบบเหมาครึ่งวัน : พื้นที่กรุงเทพฯ 500 บาท / พื้นที่ปริมณฑล 600 บาท
การครอบคลุม : อัตราค่าบริการรวมค่านำ้มัน ค่าสึกหรอ

ค่าบริการอื่นๆ ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
การรับประกัน : ทางบริษัทฯให้การรับประกันความเสียหายตามจริง ไม่เกินวงเงิน 2,000 บาท ต่อความเสียหาย
การชำระเงิน : ชำระกับเจ้าหน้าที่บริการ